Apostrof

85 tekstów – auto­rem jest Apos­trof.

Never say goodbye

This is on­ly one
on­ly one shoot
be­cause i'm fine
and ne­ver say
goodbye

If you want
mo­re understand
i got new people
and ne­ver say
goodbye

Inicjacjon
is creation
be unnormal
and ne­ver say
goodbye

Se­lec­tion of people
iden­ti­fica­tion must
be good in fire
and ne­ver say
goodbye 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 lutego 2018, 09:43

Oz­na­ka miłości, to początek, praw­dzi­wej niezłomności. 

myśl • 24 października 2017, 17:26

Będę tobą

Dzieciąteczko w żłobie
leży przy swej koronie.
Ko­rona była z cierni
i wkrótce się umieści
ją na twoją główkę
byś był naszym królem

Osądzą cię grzesznicy
posądzą o bluźnierstwo
wyp­ro­wadzą z mias­ta
i uk­rzyżują gdy ci będzie ciężko.
Nie bój [...] — czytaj całość

wiersz • 26 września 2017, 12:04

Jestem z Tobą ( I'm Here)

Jes­tem tu
obok cię
wszys­tko będzie dobrze
obiecuje.

When you feel fear
don't cry please
i pro­tect you
be­lieve me.

Ból przeminie
po mej śmierci
to tyl­ko element
mej egzystencji.

Pain is okey
this my way
i ne­ver return
to my live.

Czas nie był dla nas [...] — czytaj całość

wiersz • 25 września 2017, 07:40

Testament

Czu­je przypływ mocy
tej z ciem­nych nocy.
Oz­najmiam otwarcie
że ni­kogo nie poznaje.
Na­wet jeśli się rozbieram
to nikt mnie nie zaczepia.
Sko­ro mam ro­zum i mózg
to war­to z nich korzystać
by ko­goś wykorzystać.
Śledzić in­nych śledziem
to praw­dzi­wa uczta
dla mnie i dla ciebie.
A jak spot­kam rybę co mówi
i ma złote łuski...
Nig­dy nie od­dam jej rybakom
tyl­ko życzeń spełnić
będę bez li­ku pragnąć.
Szu­kaj a znajdziesz
sta­rych ludzi bez portek
bez uśmie­chu w dniu rozliczenia
czy­li po zmierzchu. 

wiersz • 25 września 2017, 07:04

Mądrość życiowa to pot­ra­fić żyć bez mądrości mędrców i proroków. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 września 2017, 06:52

Restauracja

Gdy­bym tyl­ko umiał mówić,
chętnie bym coś zamówił,
ale mo­ja mo­wa kuleje,
i pro­wadzi mnie przez knieje.

Cza­sem so­bie myślę w głowie,
że się sucharów na­jem przy tobie,
mniam, mniam, mniam,
znam ten smak!

Trochę twar­dy, trochę miękki
dam ci pałkę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 września 2017, 07:31

Szara Burza – Część V

Plan był prosty.
Naj­pierw uderzyć w kor­po­rac­je, a po­tem pow­strzy­mać emig­rantów. Nie wliczając w to, pew­nych nieścisłości. Minęła do­ba, odkąd, któryś z moich współpra­cow­ników zgłosił mo­je za­ginięcie. Dzień po­tem miałem nadzieję, że moje [...] — czytaj całość

opowiadanie • 3 lipca 2017, 12:13

Szara Burza - Część IV

Podziemia pro­wadzące w dół nie były zbyt prze­kony­wujące. Wąski tu­nel roz­szerzał się i kur­czył, za­leżnie od kierun­ku zagłębienia. W końcu po mo­zol­nej przep­ra­wie przez ko­rytarze ro­zej­rzałem się. Wnętrze było bar­dzo po­nure i [...] — czytaj całość

opowiadanie • 26 czerwca 2017, 07:41

Szara Burza - Część III

(…) Mi­mo, że było to dla mnie szo­kiem, wszys­tko układało się w jedną sen­sa­cyjną całość. W której, jes­tem je­dynie pion­kiem w grze po­zorów (…) Ane­ta – bo tak miała na imię dziewczyna, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 22 czerwca 2017, 06:54
Apostrof

Jeżeli chcecie bym napisał dla was wiersz lub opowiadanie piszczcie do mnie na PW wraz z rodzajem stylistyki i gatunku.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Apostrof

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

19 lutego 2018, 09:42Apostrof do­dał no­wy tek­st Never say good­bye

24 października 2017, 17:26Apostrof do­dał no­wy tek­st Oznaka miłości, to początek, [...]

26 września 2017, 12:04Apostrof do­dał no­wy tek­st Będętobą

25 września 2017, 13:28$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Mądrość życiowa to pot­ra­fić [...]

25 września 2017, 07:40Apostrof do­dał no­wy tek­st Jestem z Tobą ( [...]

25 września 2017, 07:04Apostrof do­dał no­wy tek­st Testament

25 września 2017, 06:52Apostrof do­dał no­wy tek­st Mądrość życiowa to pot­ra­fić [...]

22 września 2017, 07:31Apostrof do­dał no­wy tek­st Restauracja

8 czerwca 2017, 17:59Indygoo sko­men­to­wał tek­st Wirtualny Soc­jo­pata